Gizlilik Bildirimi
GİZLİLİK BİLDİRİMİ ve KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA AYDINLATMA

Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. (“BKM”) olarak Türkiye’nin Ödeme Yöntemi TROY (https://troyodeme.com/) web sitemizi ziyaret eden ve bizimle iletişim kuran herkesin kişisel verilerine ilişkin haklarına saygı gösteriyoruz. Bu bilinçle, tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenmesini ve muhafazasını sağlamak için gerekli tedbirleri alıyoruz.

Bu sorumluluğumuzun farkında olarak, KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi işbu Kişisel Veriler Hakkında Aydınlatma Metni’nde (“Aydınlatma Metni”) açıklanan şekliyle ve mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. İşlenen Kişisel Verilerin Türleri

Bu Aydınlatma Metni’nde geçen “kişisel verileriniz” kimliğinizi veya üçüncü bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü veriyi ifade eder. Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tipik olarak adınızı, soyadınızı, T.C kimlik numaranızı, kart bilgilerinizi, alışveriş yaptığınız yer bilgisini, e-posta adresinizi ve telefon numaranızı, içerir.

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, TROY internet sitesinde paylaşılan e-mail adresi vasıtasıyla yazılı ya da elektronik olarak, TROY internet sitesinde paylaşılan telefon vasıtasıyla sözlü olarak ve yukarıda yer verilen gerekçeler doğrultusunda BKM tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda BKM’nin sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde ifa edilebilmesi için elde ile edilir.
Toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddeleri uyarınca i) sözleşmenin kurulması ve ifası, ii) BKM’nin tabi olduğu bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, iii) Hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve iv) temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, BKM’nin meşru menfaati v) kanundan kaynaklanması hukuki dayanakları ile işlenecektir;
• Türkiye’nin Ödeme Yöntemi TROY’u, sorun yaşamaksızın kullanabilmeniz için Kart Çıkaran Kuruluş, Kart Kabul eden Kuruluş ve İşyeri ile işbirliği yapılması.
• BKM’nin müşteri değerlendirme/şikâyet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim vb. süreçlerinin yürütülmesi,
• Web sitemizin güvenliğinin sağlanması.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz mevzuatta öngörülmesi hali dışında bu Aydınlatma Metni’nde belirtilenler haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.
Kişisel verileriniz;
• Türkiye’nin Ödeme Yöntemi TROY’u sorun yaşamaksızın kullanabilmeniz için Kart Çıkaran Kuruluş, Kart Kabul eden Kuruluş ve İşyeri ve
• BKM için ürün ve hizmetlerin sizlere ulaştırılmasına yardımcı olan hizmet sağlayıcıları, müşteri hizmetleri sunan, ödemeleri yöneten hizmet sağlayıcıları vb.- üçüncü kişiler ile paylaşılır.
İlgili üçüncü kişiler, söz konusu hizmeti yerine getirebilmek için gerekli olan kişisel veriye erişim sağlamaktadır. Bu durumda, söz konusu üçüncü kişiler, bilgilerinizi yalnızca BKM adına hizmet vermek için kullanacak, sözleşmesel yükümlülükleri çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka hiçbir amaçla kullanmama yükümlülüğü altında olacaklardır.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle BKM’ye iletmeniz durumunda BKM talebinizi en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.
Makul olmayacak düzeyde yinelenen, orantısız düzeyde teknik çaba gerektiren, başkalarının gizliliğini tehlikeye atan veya başka şekilde aşırı derecede zor olan istekleri reddetme hakkımızın ve bilgi alma hakkınız ile ilgili sizden ücret isteme hakkımızın saklı olduğunu belirtmek isteriz.
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

5. Kişisel Veri Sahibinin Başvuru Hakkı

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi troyiletisim@bkm.com.tr e-posta adresinden veya aşağıdaki kanallardan bize yazılı olarak iletebilirsiniz;
• Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. Nispetiye Cad. Akmerkez E-3 Blok Kat:2-3, Etiler/Beşiktaş İstanbul
• Kayıtlı Elektronik Posta üzerinden güvenli elektronik imza veya mobil imza ile bkm@hs02.kep.tr
• kisiselveri@bkm.com.tr

BKM olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda herhangi bir değişiklik yayınlanması halinde işbu Aydınlatma Metni’ni güncelleyeceğimizi taahhüt ederiz.